Monuments. Antiga església romànica de Santa Eulàlia


Antiga església romànica de Santa Eulàlia
(en ruïnes)

[+ imatges]


(de l'obra: La Vall de Cardós, Volum 3, de F. Xavier Sudrià i Andreu)


"La mateixa advocació de la santa patrona de Barcelona, màrtir crucifi­cada l’any 303 sota la dominació romana de Dacià, substituta d’un culte pagà durant la primera cristianització, fa suposar a Sarrate Forga (Iglesias visi­góticas y prerrománicas en el Pirineo leridano, comarcas de Vallferrera y Cardós, 1970) l’existència d’un temple paleocristià, possiblement el mateix que degu­dament reconstruït se cita a l’acta de consagració de Santa Maria de la Seu d’Urgell, de la fi del segle X, i que és el mateix que tan desfigurat ha arribat fins avui.

L’obra original, de filiació romànica, era un dels clars exemples d'arqui­tectura rural llombarda realitzats a la fi del segle XI o principis del XII. L’edifici, assentat sobre la roca, era d’una sola nau amb coberta d’embigat de fusta, amb murs convergents en un absis semicircular descentrat respecte l'eix de la nau, orientada a llevant, i precedit d’un estret arc presbiteral. La porta ori­ginal s’obre a la façana de migdia.

Encara dintre del període romànic es va obrir una porta d’accés al veí cementiri, possiblement en impedir la litúrgia els enterraments a l’interior de les naus. Es va construir també un òcul i, possiblement, l’interessant arc de descàrrega de mig punt amb petits carreus posats de cantell formant un llindar, corresponent a una altra porta d’accés situada a la façana de ponent. L’eixamplament d’aquesta porta, conseqüència de l'ampliació a principis del segle XX de la rectoria, adossada al costat NO de l’església, impedeix comprovar si l'antic arc era de ferradura.

Entre les transformacions més antigues cal mencionar la consistent en l'afegit de la capella de Santa Llúcia al mur nord de la nau, amb l’accés per mitjà d’un arc obert al mur primitiu. És de planta rectangular coberta amb volta de canó. En ella es conserva una interessant decoració pictòrica que acompanyava un retaule desaparegut i vestigis del paviment de còdols del segle XVI. Al mur de llevant d’aquesta capella hi ha una interessant finestra que podria ésser un element reutilitzat d’una construcció anterior, ja que és d’una sola esqueixada amb l’arc monolític i blocs laterals de pedra tosca inde­pendents de l'aparell del mur.

En l’acta de la visita pastoral realitzada l’any 1758 el visitador fa constar que l’edifici estava en bones condicions; que la titular era Santa Eulàlia; que hi havia tres altars laterals dedicats a la Verge del Roser, a Sant Isidre i a Santa Llúcia (la capella nord); que per motius de la construcció de la nova església (Sant Jaume), que estava ja mig coberta, a l’atri de l’església hi havia una capella amb altar dedicada a la Verge de la Pietat; i que el rector era Jacinto Montaner Móra, fill de Ribera de Cardós, de 45 anys, el qual també ensenyava doctrina als nens.

Malgrat les importants transformacions, l’església de Santa Eulàlia es mantingué força ben conservada fins el 1919, inici de l’arrencament i trasllat de les pintures murals de l'absis al Museu de la Ciutadella de Barcelona. A la dècada dels anys vint el rector, que utilitzava l’església de Sant Jaume a l’estiu perquè era més fresca i la de Santa Eulàlia a l'hivern perquè quedava més arrecerada dels vents, amplia la rectoria convertint part de la nau en habitatge de dues plantes, obrí dos grans finestrals amb balconeres al mur de migdia i, per allargar la nau, aterra l'absis romànic per construir un nou presbiteri rectangular, per la qual cosa es desfigura completament la seva fesomia.

Als anys seixanta s’ensorra la coberta del nou presbiteri i part de les parets de la nau romànica juntament amb el petit campanar d'espadanya. L'interior es convertí en magatzem i posteriorment en abocador.

Afortunadament, durant la Setmana Santa de 1986 un grup de veïns ini­ciaren la seva neteja, retiraren la runa que cobria el sòl de l’església i les dependències de la rectoria, i descobriren el primitiu paviment de còdols de la capella nord i els fonaments del mur de l'absis amb els ressalts de les arcua­cions llombardes que el decoraven, característiques que es desconeixien.

L’església de Santa Eulàlia tenia un expedient d'incoació obert el 18 de juliol de 1980 (Reial Decret del 21 de maig de 1980 publicat al BOE del 18 de juliol de 1980) per ésser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Cata­lunya, fet que implicaria la seva protecció, però l’expedient fou arxivat el 1998. No obstant això, durant l'estiu de 1992 el Departament de Cultura inicia un programa de recuperació del temple que consistí en la neteja i consolidació de les restes de les pintures de la volta de la capella nord, i l’enderroc dels envans i part de la coberta de la rectoria construïts dins de la nau romànica, que amenaçaven ruïna. El 30 d’octubre de 2001 per acord del Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà el temple fou declarat Bé Cultural d’Interès Local. Segons Ceferí Rocafort (Geografia general de Catalunya. Província de Lleyda, vol. V, 1918), l’església de Santa Eulàlia tenia un retaule gòtic a l’altar major i al seu darrera (que en aquella època feia les funcions de sagristia) unes interessantíssimes pintures murals en bastant bon estat de conservació que adornaven l’interior de l'absis romànic. Aquestes pintures foren adquirides i arrencades entre el 1919 i el 1924 per la Junta de Museus de Barcelo­na, i traslladades al Museu de la Ciutadella. L’any 1934 foren traslladades al Palau Nacional de Montjuic, al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Segons Joan Ainaud i de Lasarte, les pintures murals de l'absis pertanyen al grup de mestres menors, imitadors del Cercle de Pedret, i cal considerar-les de la primera meitat del segle XII. Constitueixen una de les versions més completes de la Teofania de Catalunya. Centrada en la semicúpula -molt ben conservada- es troba la figura de la Maiestas Domini dins la màndorla o ametlla mística, i al seu voltant els símbols dels quatre evangelistes (tetramorfs): Sant Mateu, simbolitzat per un Àngel; Sant Joan, amb el cap d’àguila; Sant Lluc, representat per un brau, i Sant Marc, representat per un lleó. Com­plementen el registre superior les figures d’un querubí i d’un serafí curulles d’ulls i ales, símbols de la vigilància, i els arcàngels Miquel i Gabriel. [vegeu la pàgina 616 de la tesi doctoral de Paulino Rodríguez Barral: La imagen de la justicia divina: la retribución del comportamiento humano en el más allá en el arte medieval de la Corona de Aragón]

En el registre central, juntament amb dues finestres d’arc de mig punt iamb doble esqueixada, una central i l’altra situada al lateral de migdia, es troben diverses figures amb les respectives llegendes al seu costat, entre les quals es poden identificar Santa Eulàlia, la Verge Maria i Santa Llúcia, i la representació del baptisme de Jesús amb les figures de Crist i Sant Joan sota la inscripció "Jordanus". El registre inferior, amb cortinatges, es troba molt malmès. Contenia figures humanes i d’animals.

L’any 1964 foren descoberts més fragments de pintures corresponents al mur nord (conservats al Museu Diocesà de la Seu d’Urgell) i al de ponent (conservats al Museu Nacional d’Art de Catalunya). Val la pena visitar aquest museu, inaugurat de nou el 1995 després d’una important remodelació per observar, amb tota la seva grandesa de llum i color, les interessants pintures murals de Santa Eulàlia d'Estaon, juntament amb altres pintures romàniques de la Vall de Cardós i d’arreu de Catalunya, i conformar-nos en pensar -quin remei!- quan visitem Estaon, com aquestes mateixes pintures deurien lluir i rebre sobre els murs originals, avui desapareguts, l’escalf dels seus devots veïns".

Monuments. Església Parroquial de Sant Jaume


Església Parroquial de Sant Jaume

(del llibre: La Vall de Cardós, Volum 3, de F. Xavier Sudrià i Andreu)

"Isolada, a l’entrada del poble, assentada sobre un promontori rocós que domina la vall d'Estaon, l’església parroquial de Sant Jaume és un edifici del segle XVIII d’estil barroc, d’una sola nau coberta de llicorella a dos vessants, dividida en quatre trams i amb capelles laterals a sobre de les quals s’obren galeries amb baranes de fusta. Està orientada a llevant. La seva capçalera és rectangular i en la façana de ponent s’obren la porta, amb un arc de mig punt, i un òcul. A l’angle SO s’aixeca una potent torre-campanar de base quadrada amb espitlleres i segon cos vuitavat, desproveït de la característica coberta piramidal escapçada per un llamp l’any 1948. Segons Ceferí Rocafort (Geo­grafia general de Catalunya: Província de Lleyda, vol. V, 1918) en el mateix indret hi havia hagut un altre temple amb la mateixa advocació, del qual, i segons el volum 2 deis Itineraris culturals i de natura pel Pallars Sobirà: rutes de senderisme (1996), les primeres referències documentals daten del finals del segle XV i principis del XVI.

L’últim rector propi fou Miquel Vidal Ninou, nascut a Ribera de Cardós el 1894, el qual abandona Estaon el 1939. Segons la brama popular, aquest rec­tor utilitzava l’església de Sant Jaume a l’estiu perquè era més fresca, i la de Santa Eulàlia a l'hivern perquè quedava més arrecerada dels vents.

La capella de l’altar major està decorada amb una interessant pintura moderna de Sant Jaume dalt d’un cavall blanc apareixent en el cel, el qual vola sobre una batalla de moros contra cristians situada en el registre inferior. És obra del pintor Josep Verdaguer i Coma[1], realitzada el 1966 per encàrrec del mossèn Josep Freixa, aleshores ecònom de Lladrós amb resi­dència a Ainet de Cardós.

Verdaguer va realitzar també altres obres en esglésies de la Vall de Cardós: Cassibrós (1964), Ainet de Cardós (1967) i Lladrós (1969), així com per a Montesclado, agregat de Farrera (1966) i per a Llavorsí (1968).

Els murals són d’estil frontal figuratiu (sense perspectiva) i pintats al fresc. Verdaguer té el costum d’escollir a persones del propi poble per fer de "models" col•laboradors, les quals es veuen identificades com a sants, Àngels, moros, apòstols, verges, etc. Fins i tot el cavall de Sant Jaume és l'au­téntic retrat d’un cavall d'Estaon, fet que motivà al seu propietari a entrar a l’església a veure el seu cavall pintat quan feia anys que no hi entrava. Sant Jaume és un autoretrat de l’autor. Alguns quadres d'ell són exposats a l’Hotel Cardós de Ribera.

La iconografia de Sant Jaume sobre d’un cavall blanc l’acosta a la de Sant Jordi i a la de Sant Miquel. D’una banda, el cavall blanc ha estat per a tota l'Europa pagana l'emissari dels difunts. Per això es té a Sant Jaume com a substitut d’un culte pagà, guiador i transportador de les ànimes al Paradís. El pere­grinatge al seu sepulcre, a Galícia, és considerat com un trànsit de purificació. D’altra banda, la seva aparició l’any 844 en la batalla de Clavijo (la que repre­senta la pintura de Verdaguer), salvant les cent donzelles de les urpes dels moros, és una representació simbòlica de la lluita del bé contra el mal, com la de Sant Jordi matant el drac o la de Sant Miquel matant el propi dimo­ni.

Vigia impressionant que domina la vall a l’entrada del poble, Sant Jaume és un bon protector dels veïns (no en va els va salvar del llamp que escapçà la coberta del campanar), els quals l’aclamen quan canten els seus goigs.

La pedra de l’altar major pertany al primer pont de la Molina, abans d’ésser encofrat, situat aigües amunt al costat de l’actual.

Una barana de fusta separa el presbiteri de la nau. Té els balustres per­filats excepte els dos centrals que són dues talles de fusta, de la mateixa ma­nera que hi són també a la barana de l’església de Cassibrós. I en els costats exteriors de la mateixa barana, tocant a les parets laterals, hi ha dues columnes de fusta tallada d’uns dos metres i mig d’alçada amb uns àngels tallats a la base. Ambdues singularitats pertanyen al retaule de Sant Isidre que hi ha a la capella lateral esquerra, la primera entrant al temple. Aquesta capella conserva una petita part del seu retaule popular, amb la imatge moderna de Sant Isidro, portador d’unes llargues espigues daurades de blat i la rella, ja que la talla original va ser robada de l'oratori que el sant té dedicat en el pui Taba­ca[2]. En el sostre d’aquesta capella hi ha unes pintures de caire popular i el fons és pintat amb uns grans cortinatges. Estaon havia tingut una confraria de Sant Isidre. A l'altra capella de l’esquerra hi ha tres fustes amb representa­cions de la passió i la resurrecció de Crist.
En la primera capella de la dreta entrant per la porta hi ha un confes­sionari, i en l'altra tres creus modernes.

Recolzada a la barana del presbiteri hi ha una llanterna (mena de fanal portàtil) de llauna artísticament calada. És cilíndrica amb l'acabat inferior i superior cònic, i suportada per un llarg pal de fusta.En sortir podem fixar-nos en el jardí de flors que hi ha davant la porta, com en altres carrers del poble”.


____________________________________________________________
[1] Barcelona 1923. Pintor. Estudià a Llotja i a Madrid, on admirà Ribera, Zurbarán i Zuloaga. Amplià estudis a París. Exposà figures i paisatges a Barcelona (1973). Inicialment se centrà sovint en temes de barraques, els encants, etc, amb un estil d'arrel expressionista. Posteriorment ha exposat paisatges d'Europa i de Barcelona, més estructurats i amb una certa influència de Van Gogh en la pinzellada. Ha exposat també a Mataró, París, Estocolm, Chicago, Sabadell, Tel Aviv, Alacant, Sant Feliu de Guíxols, Reus, Madrid, Viena, Andorra, Vic, Olot, Sitges, etc. Té diversos murals a esglésies i edificis públics de tot Catalunya. Se'l considera un artista plàstic molt important que destaca en el context de la pintura impressionista catalana contemporània. Ha realitzat algunes pintures murals de gran format, entre les quals destaquen les de l'església de Sant Andreu de Barcelona (1956-1960), el seu barrí natal.
[2] Cim (1 719 m alt) de la serra que separa la vall de Cardós (terme d'Esterri de Cardós) del Vallat (terme de Ribera de Cardós), al Pallars Sobirà, que domina els pobles d'Estaon, Benante i Ainet de Cardós.

FESTA MAJOR ESTAON, Sant Jaume 2006


FESTA MAJOR ESTAON
Sant Jaume 2006
22 i 23 de Juliol

 • Dissabte 22
  10h: Repic de campanes.
  13h: Missa a l'església de Sant Jaume i cant de goigs.
  18h: Bitlles.
  23h: Ball de nit. Amb el grup d'acordionistes "BARIDA SONS FERS"
 • Diumenge 23
  10h: Repic de Campanes
  12h: Veredicte públic del concurs fotogràfic a la plaça.
  13h: Aperitiu popular.
  17h: Bitlles

ORGANITZA:

Comissió de
Festes d'Estaon