7è CONCURS FOTOGRÀFIC

FESTA MAJOR ESTAON
(Pallars Sobirà)
25 DE JULIOL 2010

ORGANITZA:BASES


- PARTICIPANTS: Tothom qui ho desitgi

- TEMES: Alt Pallars (Valls d'Àneu, Cardós, Farrera i Coma de Burg)

- PRESENTACIÓ: Màxim 3 fotografies per concursant, en blanc i negre o color. Les obres aniran muntades sobre suport rígid (cartolina gruixuda o paspartú) de 30 x 40 cm. Totes les que no es presentin en aquestes mides no seran acceptades. Les mides de la imatge fotogràfica seran lliures, en qualsevol tècnica.

- IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada fotografia hi constarà: Nom i cognoms de l'autor, número de telèfon, adreça i lloc on s'ha fet la fotografia.

- TRAMESES: Lliures de despeses per correu o personalment, al "Cobert de Vidal, 25572, Estaon"

CALENDARI

- TERMINI D'ADMISSIÓ: 24 de juliol de 2010

- VEREDICTE: Serà fet públic al Refugi GR11 el 25 de juliol a les 11 del matí

- EXPOSICIÓ: Al Refugi d'Estaon, durant el mes d'agost. Les obres seran retornades quan acabi l'exposició i es podran recollir al Refugi d'Estaon

NOTES

- Cada concursant només podrà obtenir un premi

- Els guardonats, si no són presents el dia de la publicació del veredicte, seran informats per telèfon

- Els organitzadors es reserven el dret d'introduir les modificacions que creguin oportunes i de resoldre qualsevol contingència no prevista. No es fan responsables de les obres, però tindran cura de la seva conservació

- El sol fet de concursar pressuposa la total acceptació d'aquestes bases

PREMIS

1r Premi: Panera d'embotits Vall de Cardós (cedit per l'Associació de Veïns), val de descompte del 30% a Intersport Sort i 30% Photo and Graphic

2n Premi: Peça de terrissa de Rialp (cedit per Ecomuseu de les Valls d'Àneu),
val de descompte del 20% a Intersport Sort i 15% Photo and Graphic

3r Premi: Activitats de natura (cedit per Aventura Verda i Roc Roi),
val de descompte del 10% a Intersport Sort i 10% Photo and Graphic

JURAT

El jurat estarà format per tres persones vinculades a la fotografia
7o CONCURSO FOTOGRÁFICO

FESTA MAJOR ESTAON
(Pallars Sobirà)
25 DE JULIO 2010

ORGANIZA:BASES


- PARTICIPANTES: Cualquier persona que lo desee

- TEMAS: Alt Pallars (Valls d'Àneu, Cardós, Farrera y Coma de Burg)

- PRESENTACIÓN: Máximo 3 fotografías por concursante, en blanco y negro o color. Las obras deben entregarse en soporte rígido (cartulina gruesa o paspartú) de 30 x 40 cm. Todas las que no se presenten en este tamaño no serán aceptadas. El tamaño de la imagen fotográfica será libre, en cualquier técnica.

- IDENTIFICACIÓN: En el reverso de las obras debe figurar un lema, que también figurará fuera del sobre cerrado, con los siguientes datos: Nombre y apellidos del autor, número de teléfono, dirección y el lugar donde se ha tomado la fotografía.

- ENVÍO: Correrá a cargo de cada participante, por correo o personalmente, al "Cobert de Vidal, 25572, Estaon"

CALENDARIO

- PLAZO DE ADMISIÓN: 24 de julio de 2010

- VEREDICTO: Se hará público en el Refugi GR11
el 25 de julio a las 11 de la mañana

- EXPOSICIÓN: En el Refugi d'Estaon, durante el mes de agosto. Las obras serán devueltas cuando finalice la exposición y se podrán recoger en Refugi d'Estaon

NOTAS

- Cada concursante sólo podrá obtener un premio

- Los concursantes premiados, si no se encuentran presentes el día de la publicación del veredicto, serán informados por teléfono.

- Los organizadores se reservan el derecho de introducir las modificaciones que crean necesarias y de resolver cualquier problema no previsto. No se hacen responsables de las obras, pero procurarán por su conservación.

- El hecho de concursar presupone la total aceptación de estas bases

PREMIOS

1r Premio: Cesta de embutidos Vall de Cardós (cedido por l'Associació de Veïns), vale descuento del 30% en Intersport Sort y 30% Photo and Graphic

2n Premio: Pieza de cerámica de Rialp (cedido por Ecomuseu de les Valls d'Àneu),
vale de descuento del 20% en Intersport Sort y 15% Photo and Graphic

3r Premio: Actividades al aire libre (cedido por
Aventura Verda y Roc Roi), vale de descuento del 10% en Intersport Sort y 10% Photo and Graphic

JURADO

El jurado estará compuesto por tres personas vinculadas a la fotografía